Úradné preklady

Typy bežne prekladaných dokumentov:

 • úradné listiny všetkých druhov
 • všetky typy zmlúv
 • účtovné uzávierky
 • výpisy z Obchodného registra
 • výpisy známok
 • rodné listy
 • sobášne listy
 • úmrtné listy
 • výpisy, odpisy z registra trestov
 • registrácia liekov
 • lekárske správy
 • faktúry/kúpne zmluvy
 • vysvedčenia
 • diplomy
 • technické preukazy
 • certifikáty
 • osvedčenia  o zhode
 • odhlášky
 • doklady o odb. spôsobilosti
 • znalecké posudky

Úradný preklad slúži pre potreby  úradov a štátnych  inštitúcií  doma alebo v zahraničí. S úradným prekladom sa zväzuje buď originál prekladaného dokumentu alebo jeho  kópia. Ak si chcete originál ponechať,  kópia musí  byť overená notárom. Tento krok nie je potrebný, ak si dokument necháte  vyhotoviť na konkrétny účel  s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

V prípade záujmu Vám môžem zabezpečiť  overenie kópie dokumentu notárom.


Poplatok za  notárske  overenie kópie podľa platného Sadzobníka notárskych poplatkov:

 • ak je dokument určený tuzemským úradom, poplatok je  € 1,58  za každú stranu
 • ak je dokument určený do zahraničia, poplatok je  € 3,17  za každú stranu.

Poplatok  sa priráta k cene úradného prekladu.

Ceny  úradných prekladov

Cena úradného prekladu závisí od počtu  normostrán. Jedna normostrana (1NS) obsahuje 1800 znakov s medzerami.
Základná cena 1 normostrany:

 • úradne overený preklad z a do angličtiny  -  20.-  € /1NS
 • nie som platca DPH
Copyright © 2024 Úradné a odborné preklady a tlmočenie. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.